Peter Bábics

Peter Bábics (SK)

Pracuje ako softwarový vývojár vo firme Quantlane, ktorá se zaoberá obchodovaním nielen na akciových trhoch. Vo firme rieši vývoj a devops. Medzi jeho profesionálne záujmy patria Python, C++ a Machine Learning.

Charon and the way out from a pickle hell
Slovak flag Talk Python General
Kiwi.com Hall (-1.61)
Sunday 11. March: 10:15

Pickle ako formát pre serializáciu je tu s nami už dlhú dobu, jeho prednosti sú jasné, rýchla serializácia a implementácia v štandardnej knižnici.

Taktiež má aj určité nevýhody, ktoré často dokážu prevýšiť, medzi nimi sú napríklad bezpečnostné hrozby a minimálna podpora migrácií. U nás v Quantlane bola hlavným problémom chýbajúca podpora migrácii, nakoľko aktívny vývoj aplikácie vždy vedie k zmenám v dátových štruktúrach.

Z tohto dôvodu sme vytvorili `charon`, jednoduchý serializačný nástroj, ktorý si kladie za cieľ previesť komplexné dátové štruktúry do jednoduchých základných typov (dict, list, skalárne hodnoty), ktoré sa následne dajú jednoducho serializovať pomocou ďaľších knižníc ako napriklád json, yaml a iné. Knižnica ponúka rôzne metatesty ako napríklad kontrolovanie verzie serializačných funkcií voči dátovým typom pomocou hashov AST, kontrolu serializačnej pipeline alebo aj kontrola či majú všetky serializačné funkcie test.